คำถามทบทวนค๊าาาา

posted on 15 Sep 2011 22:02 by iponiq
คำถามทบทวน
1.มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
- ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์    มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการนำเสนอคือ ช่วยให้สะดวกในการจัดทำเอกสารและสามารถเชื่อมโยงกับจอโปรเจคเตอร์ช่วยให้นำเสนอได้ในที่กว้างและช่วยเพิ่มสีสันในเอกสารด้วย
 
2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสั่งพิมพ์อย่างไร
- ช่วยให้สะดวกในด้านเวลาในการจัดทำเอกสารและสามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วกว่า
ซึ่งการนำเสนอทแบบนี้ครอบคลุมทั่วโลกทำให้ได้รับความนิยมมาก
 
3.Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดได้บ้าง
 
 
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
 
5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอข้อมูลได้บ้าง
- smartphone , ipad , iphone , projector monitor , note book , อื่นๆ
 
6.นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีการนำเสนอที่ชัดเจนและสามารถจัด
ทำสื่อการสอนได้ง่าย ทั้งยังมีการใส่ลูกเล่นทั้งเสียงและรูปภาพที่ช่วยให้มีความเพลิดเพลินในการ
รับข้อมูล
 
7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้
อย่างไร
- 1.คลิกปุ่มออกแบบ
  2.เลือกแบบที่ต้องการ
  3.หรือคลิกที่ลูกศรและเลือกคำสั่งของแบบที่ต้องการ
  4.นำไปใช้กับสไลด์แผ่นที่เลือกไว้
 
8.การทำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลืื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint
สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
- 1.คลิกเลือกที่กล่องข้อความ
  2.คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
  3.คลิกเพิ่มลักษณะพิเศษ
  4.ตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามความต้องการ
 
9.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับ นำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย
3โปรแกรม
- 1.Media Gallery
  2.Movie Maker
  3.Microsoft PowerPoint
  4.Microsoft Word
  5.Microsoft excel
 
10.ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Micorsoft PowerPoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร
- ได้โดยการนำเสนอผ่าน รูปภาพ , แผนภูมิ หรือ อักษรศิลป์ก็ได้
 
11.เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint หรือไม่อย่างไร
- ไม่จำเป็น เพราะ ถึงหากไม่มีเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Micorsoft PowerPoint ยังสามารถนำเสนอ
ข้อมูลผ่านสื่อทางอื่นได้ เช่น projector monitor
 
12.Microsoft PowerPoint สามารถ แทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
- ได้ โดยมีวิธีการดังนี้
  แทรกรูปภาพ
  1.คลิกที่จุดที่ต้องการแทรกภาพ
  2.บนแท๊บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ
  3.คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะแทรก แล้วดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพนั้นเมื่อต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ
     จากนั้นกด แทรก
  แทรกภาพยนตร์และเสียง
  1.คลิก Insert > Movie and Sound
  2.ถ้าต้องการเลือก เสียง ให้คลิก Sound from file 
  3.ถ้าต้องการเลือก ภาพยนตร์ ให้คลิก Movie from file
  4.เลือกภาพยนตร์หรือเสียงจากในแฟ้ม
 
13.การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัว
หนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
- ดีกว่า คือ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมารวมเป็นผังให้เข้าใจ
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
14.การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับผู้มีข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟค์แวร์ใดบ้าง
- ฮาร์ดแวร์ : projector monitor , ลำโพง , ไมค์
  ซอฟร์แวร์ : Microsoft PowerPoint
 
15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือ ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
- television , smartphone , computer

edit @ 15 Sep 2011 22:13:53 by iPon

Comment

Comment: