พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรง เป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น รัฐเมสสาชูเขตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อ พระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ

 

  ครั้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่ า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ ดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง 19 พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระ เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อทำหน้าที่บริหาร ราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช จะทรงบรรลุ นิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี้ด้วย ทรงเสด็จกลับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์  ในสาขาวิชารัฐศาสตร์แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทรงคำนึงถึงพระราช ภารกิจในการปกครองประเทศเป็นสำคัญ

 ระหว่าง ที่ประทับอยู่ต่างประเทศนั้น ได้ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสขึ้นในปี พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ทรง ได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชะธีพระบรมราชาภิเษกแล้วได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำการรักษาพระสุขภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตามคำแนะนำของแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และทรงนิวัตกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494

 

พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์

ขณะ ที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีงาศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาล ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ บริหารราชกาลแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ

เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2498 ได้เสด็จพระราชดำเนิน กลับไปทรงศึกษา ต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศ ได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษา วิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย

ใน พ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัย สนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส

ใน ปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาทเจ็บที่พระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธำมรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี

สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งน้อมนำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อม ด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจำรัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่ พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระฉับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศ ชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้องผืนปถพี ประดุจน้ำทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 53 ปี แล้ว

แม้ ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ “ เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน


พระอัจฉริยภาพ

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 47 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลีย ได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ 

นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็น“ อัครศิลปิน” ของ ชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้ว ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทาง ปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยอุตสาหะ อดทนจนพบความสำเร็จแก่พสกนิกรทั้งปวง

ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภัคดีเป็นที่ ยิ่งดังปรากฏว่า ในวาระสำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทรงดำรงค์สิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
 

edit @ 30 Jun 2011 22:26:49 by iPon

Comment

Comment:

Tweet

Greyhounds free betting & Greyhounds Bookies bonus code. Greyhounds free bet promotional codes & Free bet no deposit in the Greyhounds. UK's Best online Greyhounds Bookies

#195 By http://www.freeamericanfootballbetting.com (188.165.251.18|188.165.251.18) on 2014-04-19 08:24

Shop for Cheap NBA Shorts, Buy China Wholesale NBA Shorts from us with the great service.

#194 By nhl Jerseys From China (190.203.202.174|190.203.202.174) on 2014-01-04 02:09

Buy nfl from china nfl factory can get cheap price, free gift also easy return.

#193 By Wholesale NHL Jerseys for sale (201.211.207.7|201.211.207.7) on 2014-01-04 00:58

During the 1 very first circular on the Mid 2001 2010 2010 playoffs, all the Yankees happen to be being reasonable a couple adobe flash games will not any for their best-of-five set by using Walnut creek. Obtaining video game labels three and four staying played in San mateo, several observers presented Manhattan a way to gain all the placed. Inside the stop levels connected with sport several, Derek Jeter developed the execute that will switched each and every course all-around.
elmer food beat daniela http://www.svetplus.com/js/monster-outlet.asp

#192 By elmer food beat daniela (120.43.5.57) on 2013-11-15 09:20

'glee's' darren criss gives you formula in his as well as her wacky party shirts or dresses
Nike Air Presto 5 http://www.svetplus.com/airpresto.asp

#191 By Nike Air Presto 5 (120.43.5.57) on 2013-11-15 01:01

'glee's' darren criss stocks undetectable secret for his own false promenade outfit
Casque beats http://www.svetplus.com/public.asp

#190 By Casque beats (120.43.5.57) on 2013-11-14 12:05

?????????????? 84 ????? | Ponqenie

#189 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-14 05:01

<a href="http://www.shopnewbalancejp.com/˥`Х-`󥰥`-c-94.html">˥`Х `󥰥` ǥ`</a> 2013ʽnhttp://www.shopnewbalancejp.com/˥`Х-`󥰥`-c-94.html

#188 By `` եå㥱å xlj (198.27.85.113) on 2013-11-13 13:58

"This is basically a slipper. It shouldn't be used for walking."

#187 By black friday jewelry sale (91.207.7.189) on 2013-11-13 12:08

'i don't maintain issues from yoga'
Ugg ` http://www.svetplus.com/defaultu.asp

#186 By Ugg ` (110.85.74.231) on 2013-11-13 10:03

<a href="http://www.antonellescheeseshop.com/֥륬-󥰣ָ݆-c-85/">֥륬ͨ؜</a> http://www.antonellescheeseshop.com/֥륬-󥰣ָ݆-c-85/ 饤؜

#185 By åɥ ڥ (120.43.26.196) on 2013-11-13 07:30

<a href="http://www.rjjts.com/``-oakley-c-80.html">`` 󥰥饹</a> ʽֱӵ꣺http://www.rjjts.com/``-oakley-c-80.html

#184 By ᥹ ؔ (120.43.26.196) on 2013-11-13 05:55

Whilst in the 1 very first through on the Mid 2001 2010 2010 playoffs, all the Yankees were definitely being economical a couple flash games will not any with regard to best-of-five set utilizing Walnut creek. Having to deal with video game games three and four becoming played in Alameda, several experts presented Manhattan a way to secure all the collection. Inside the close levels something related to sport around three, Derek Jeter developed your execute of which switched all course all-around.
dr dre beats http://www.svetplus.com/includes/monster.asp

#183 By dr dre beats (222.77.247.18) on 2013-11-12 10:14

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา | Ponqenie

#182 By NFL Jerseys Wholesale (172.246.132.188, 180.180.121.38) on 2013-11-12 08:25

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา | Ponqenie

#181 By Wholesale NFL Jerseys Authentic (172.246.132.188, 180.180.121.191) on 2013-11-12 05:46

<a href="http://www.arizonafoodstore.com/]˥ rӋ </a> http://www.arizonafoodstore.com/ 饤ͨ؜

#180 By ʥ ˩`` ǥ` (120.43.27.219) on 2013-11-12 02:16

In initially thru in the Beginning in 2001 2010 playoffs, that Yankees will be straight down a set game that you i question any for a best-of-five range through Oakland. Using video games 3-4 keeping yourself took 1 thing in Contra costa, a lot of experts afforded Ny the chance to succeed the actual string. In the very last levels connected with video game several, Derek Jeter came upon the achieve that will converted the actual choice all over.
Nike Air Presto http://www.svetplus.com/airpresto.asp

#179 By Nike Air Presto (222.77.247.18) on 2013-11-12 01:14

<a href="http://citroenc4positivepower.com/monsterbeatsheadphones.html">󥹥`ө` إåɥۥ</a> Mhttp://citroenc4positivepower.com/monsterbeatsheadphones.html

#178 By ե ǥХå (27.159.215.150) on 2013-11-12 00:53

<a href="http://www.rembrandtaruba.com/">IWC ǥ`</a> ɥ`http://www.rembrandtaruba.com/

#177 By 󥹥` إåɥۥ (198.27.85.113) on 2013-11-12 00:12

'glee's' darren criss gives you magic formula in his as well as her crazy party garmets
nike free sko 3 http://www.svetplus.com/freerunthree.asp

#176 By nike free sko 3 (222.77.247.18) on 2013-11-11 22:55

'glee's' darren criss explains to you personally hidden hidden knowledge associated with its extravagant person ensemble
moncler mens jackets http://www.svetplus.com/rssmoncler.asp

#175 By moncler mens jackets (222.77.247.18) on 2013-11-11 13:22

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=29">ugg サンダル sandals,ハワイ ugg,ミネトンカ モカシン</a>
エルメス - 秋と冬の新製品も次々へ登場!ブガッティ エルメス http://www.melissaottdesign.com/wp-content/jp/hermes/rakuten.php?product_id=129/
<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=1191">ハワイ ugg fluff momma,ugg サンダル,ugg クラシック</a>
オンラインストアクロコダイル 財布 http://beta.vergeindy.com/wp-news/mk/jpnews.php?product_id=95/

#173 By オンラインストアクロコダイル 財布 (192.99.6.118) on 2013-11-10 13:00

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=494">ugg メンズ mixi,シープスキン アグ,classic cardy</a>

#172 By レディース ダウン全商品送料無料! (192.99.6.118) on 2013-11-10 10:42

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=717">ugg ハワイ 価格,ugg ブーツ キッズ,ugg ムートンブーツ 価格</a>
【今年も大人気】最新的ヴィトン ネックレス http://www.fullypresentthebook.com/eyescream/lv/jpnews.php?product_id=65/
<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=829">ugg サイズ 高さ,ugg 取り扱い店舗,ugg 写真</a>
★一番人気!!★ テファニー楽天市場 アクセサリー http://www.maryjanelamond.com/jp/tiffany/rakuten.php?product_id=192/
wholesale Iphone Case, best supplier from china store with competitive price also best service.

#169 By Wholesale NFL Jerseys (117.26.85.26) on 2013-11-09 10:14

クロエ フレグランス クロエ マザーズバッグ クロエ ジューン 財布 クロエ 新作 http://www.pokapoka-cosmos.com/choletopics.php?top=5

#168 By クロエ 新作 (216.244.87.67, 213.85.187.24) on 2013-11-07 18:55

All new 2013 NBA Shorts is in stock, Get NBA Shorts and wear the latest NBA Shorts anytime.

#167 By omniline-ma.com/de/pdf_docs/readme14.html (110.85.72.242) on 2013-11-07 13:10

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา | Ponqenie

#166 By pdbitservices.com/blog/wp-includes/images/smilies/readme18.html (172.246.132.190, 80.191.48.210) on 2013-11-07 09:07

http://www.bsafwefasdcfewqgfe.comxcvswefvsdfe

#165 By bsafwefasdcfewqgfe (58.22.17.52) on 2013-11-07 06:07

<a href="http://mpdtoursamerica.com/item/monster-earphones/">󥹥`ө` 磻쥹</a> ˤǩ`Ϥˤ룺http://mpdtoursamerica.com/item/monster-earphones/

#164 By ե` ݥ (120.33.220.3) on 2013-11-07 06:03

Welcome to china best and largest shop to buy NBA Shorts with free shipping and competitive price.

#163 By Nike NFL Jerseys China (216.244.95.118, 190.105.177.61) on 2013-11-07 00:58

<a href="http://www.appropriategenius.com/コーチ-長財布-c-1_20/卸し売りコーチ-coach-f45619-bnvgd-シグネチャー-スクリプト-ジップアラウンド-ラウンドファスナー長財布-ブラスネイビーゴールド卸し売り-p-1032.html">【卸し売り】コーチ COACH F45619 BNVGD シグネチャー スクリプト ジップアラウンド ラウンドファスナー長財布 ブラス/ネイビー/ゴールド【卸し売り】</a>

#162 By 【超安い】クロエchloe baby (188.165.255.124) on 2013-11-06 10:44

<a href="http://www.appropriategenius.com/コーチ-トートバッグ-c-1_2/正規品コーチ-バッグ-coach-15331-bkhbz-コーチ-ポピー-オプアート-グラム-トートバッグ-ブラスカーキブロンズsale気質アップ-即納-p-2371.html">【正規品】コーチ バッグ COACH 15331 BKHBZ コーチ ポピー オプアート グラム トートバッグ ブラス/カーキ/ブロンズ【SALE】気質アップ 【即納】</a>
【正規品販売】ミュウミュウmiumiu キーリング http://livingdreams.jp/main/wp-shop/miumiu/shoponline.php?product_id=113/
Wholesale MLB Iphone Case with us. Enjoy safe and door-to-door delivery shipping service.

#160 By Wholesale Jerseys Free Shipping (190.198.251.232) on 2013-11-06 09:11

<a href="http://www.appropriategenius.com/その他-c-15_16_17/グッチ-キーケース-gucci-グッチ-6連-メンズレディース-ディアマンテ-レザー-ブラック-250469-af41n-1000auktn-p-8187.html">グッチ キーケース GUCCI グッチ 6連 メンズ/レディース ディアマンテ レザー ブラック 250469 AF41N 1000auktn</a>
http://www.excaliburs.jp/store/longchamp/shoponline.php?product_id=70/

#159 By (192.99.6.118) on 2013-11-06 08:43

<a href="http://www.appropriategenius.com/エルメス-ケリー-c-21_31/最高品質エルメスhermes-ケリー-32ルージュアッシュゴールド金具-p-1125.html">最高品質エルメス(Hermes) ケリー 32ルージュアッシュ×ゴールド金具</a>
【いよいよセール☆GUCCI】絶賛開催中!グッチ カフス http://livingdreams.jp/main/wp-shop/gucci/shoponline.php?product_id=186/
<a href="http://www.appropriategenius.com/ショルダーバッグ-c-7_8_30/ミュウミュウ-ハンドバッグ-miumiu-ミュウミュウ-2way-ショルダーバッグ-レディース-レザー-ローズピンク-rn0799-madras-rosa日替わりセール-p-8086.html">ミュウミュウ ハンドバッグ MIUMIU ミュウミュウ 2Way ショルダーバッグ レディース レザー ローズピンク RN0799 MADRAS ROSA【日替わりセール】</a>
世界でUGGは、流行ブームが巻き起こったクロエ 3S1121 311 EDEN エデン ショルダーバッグ 146 GAZELLE ガゼル http://livingdreams.jp/main/wp-shop/ugg/shoponline.php?product_id=60/
<a href="http://www.appropriategenius.com/キーケース-c-10_18_19/プラダ-prada-1m0222-リボン付-6連キーケース-saffiano-metal-cammeoキャメル系45メンズレディース送料無料-p-1288.html">プラダ PRADA 1M0222 リボン付 6連キーケース SAFFIANO METAL CAMMEO(キャメル系)45!メンズ/レディース【送料無料】</a>
エルメス 国内最大級オークション!バッグ ブランド http://livingdreams.jp/main/wp-shop/hermes/shoponline.php?product_id=88/
<a href="http://www.appropriategenius.com/コーチ-トートバッグ-c-1_2/毎日更新コーチ-coach-f18776-svcq-コーチ-アシュレイアシュリー-シグネチャー-ルレックス-キャリオール-トートバッグショルダーバッグ-シルバーチャコール最安値挑戦-p-1261.html">【毎日更新!】コーチ COACH F18776 SV/CQ コーチ アシュレイ/アシュリー シグネチャー ルレックス キャリオール トートバッグ/ショルダーバッグ シルバー/チャコール【最安値挑戦】</a>
【超安い】クロエクロエ バッグ 激安 http://livingdreams.jp/main/wp-shop/chloe/shoponline.php?product_id=98/

#155 By 【超安い】クロエクロエ バッグ 激安 (192.99.6.118) on 2013-11-06 08:11

<a href="http://www.appropriategenius.com/ダミエ バッグ-c-4_73_135/ルイヴィトン louis-vuitton ヴィトン ダミエ lv バッグ トートバッグ サレヤpm n51183 わけありセール-13402p04aug13-p-8098.html">ルイヴィトン LOUIS VUITTON ヴィトン ダミエ LV バッグ トートバッグ サレヤPM N51183 【わけありセール 134】02P04Aug13</a>
ルイヴィトン,絶対にお 買得!ブランド ヴィトン http://www.excaliburs.jp/store/lv/shoponline.php?product_id=73/
Good Quality NBA Iphone Case Wholesale Mall

#153 By cheap nfl jerseys for sale (169.204.228.18) on 2013-11-06 07:41

<a href="http://www.appropriategenius.com/バッグ-c-133_137/ブルガリ-bvlgari-32418-black-手提げ-レディース-ハンドバッグ-セール-p-2375.html">ブルガリ (BVLGARI) 32418 BLACK 手提げ レディース ハンドバッグ 【セール】</a>
卸売価格の通販 海外 ファッション http://www.historyguy.com/store/toryburch/shop.php?product_id=154/

#152 By 卸売価格の通販 海外 ファッション (198.204.241.10) on 2013-11-06 05:06

<a href="http://www.appropriategenius.com/コーチ-ボストンバッグ-c-1_82/美しく快適にコーチ-coach-f17481-svbx-ペネロピ-オプティック-シグネチャー-サティーン-ショルダーバッグボストンバッグ-シルバーボルドーバーゲンsale-p-3164.html">美しく快適に!コーチ COACH F17481 SV/BX ペネロピ オプティック シグネチャー サティーン ショルダーバッグ/ボストンバッグ シルバー/ボルドーバーゲンSALE</a>
プラダ,品質保証!プラダ ウエストポーチ http://www.bastnic.info/shop/prada/shoponline.php?product_id=65/
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา | Ponqenie

#150 By New 2013 Cheap NFL Jerseys China Nike Authentic Wholesale Free Shipping (216.244.83.132, 190.7.157.98) on 2013-11-06 04:46

<a href="http://www.appropriategenius.com/エルメス-アクセサリー-c-21_22/本日のどっきりセールエルメスhermes-エヴリン-コインケースセレスト-p-3319.html">【本日のどっきりセール】エルメス(Hermes) エヴリン コインケースセレスト</a>
【超安い】クロエchloe 香水 新作 http://www.bastnic.info/shop/chloe/shoponline.php?product_id=40/

#149 By 【超安い】クロエchloe 香水 新作 (192.99.6.15) on 2013-11-06 04:45

<a href="http://www.appropriategenius.com/エルメス-その他バッグ-c-21_27/バーゲンsaleエルメスhermes-アカプルコ-pm黒-p-3540.html">【バーゲンSALE】エルメス(Hermes) アカプルコ PM黒</a>
ルイヴィトン,絶対にお 買得!louis vuitton スカーフ http://www.bastnic.info/shop/lv/shoponline.php?product_id=144/
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา | Ponqenie

#147 By 1stclasstemplates.com/images/readme7.html (186.88.228.230) on 2013-11-06 02:13

Decentralization just Qiaoshanzhenhu
lancel pas cher http://www.svetplus.com/drm/lancel-handbags.asp

#146 By lancel pas cher (110.86.166.110) on 2013-11-06 02:04